Tolkning

I disse vilkår menes:

 • KJØPER pesonen som bestiller varer fra Myprotein via nettsiden eller godtar Myproteins skriftlige salgstilbud eller personen som sender et skriftlig tilbud som godtas av Myprotein;
 • KONTRAKT Kontrakten for salg og kjøp av varer;
 • VARER varene (inkludert eventuelle avdrag på varene) som Myprotein skal levere i henhold til disse vilkårene;
 • ’INCOTERMS’ de internasjonale reglene for tolkning av handelsuttrykk som gjelder den dagen avtalen lages;
 • MYPROTEIN betyr Cend Limited trading som Myprotein (registrert i England og Wales med organisasjonsnummer 04067712) med registrert kontor Meridian House, Gadbrook Park, Gadbrook Way, Northwich, CW9 7RA;
 • VILKÅR betyr standard salgsbetingelser som fastsatt i dette dokumentet, og (med mindre annet fremgår av sammenhengen) omfatter eventuelle spesielle vilkår som er skriftlig avtalt mellom Kjøper og Myprotein;
 • nettside betyr Myprotein hjemmeside www.myprotein.com
 • SKRIFTLIG , og noen lignende uttrykk, inkluderer faks, men ikke elektronisk post eller andre former for elektronisk kommunikasjon.

  En referanse i disse vilkårene til en bestemmelse i henhold til loven skal tolkes som en henvisning til den bestemmelsen som endret, for gjentatt eller forlenget på det aktuelle tidspunktet. Overskriftene i disse vilkårene er bare for enkelhets skyld og skal ikke påvirke deres tolkning.

  Grunnlag av salget

  Med mindre Kjøperen legger inn en bestilling gjennom nettstedet, gjelder bestemmelsene i § 2 B og 2 C nedenfor. Myprotein er selger og Kjøper skal kjøpe varene etter Myproteins skriftlige forslag (hvis godkjent av Kjøper) eller Kjøpers skriftlige pålegg (hvis godkjent av Myprotein), med forbehold i disse forholdene, som gjelder avtalen med utelukkelse av alle andre forhold der et slikt forslag skal være godkjent eller akseptert, eller der ingen slik ordre er gjort eller er ment å bli gjort av Kjøperen.

  Dersom Kjøperen legger inn en bestilling av varer gjennom nettstedet, vil Kjøperen motta en e-postmelding fra Myprotein som mottak av Kjøpers ordre. Merk at dette ikke betyr at Kjøperens bestilling er akseptert. Kjøperens bestilling er et tilbud til Myprotein til å kjøpe varer underlagt vilkårene og betingelsene som gjelder for avtalen, til utelukkelse av alle andre vilkår. Alle bestillinger skal godkjennes av Myprotein som vil bekrefte at de aksepterer ved å sende Kjøperen en e-postmelding som bekrefter at varene har blitt sendt (leveringsbekreftelse). Kontrakten vil bare bli dannet når Myprotein sender Kjøperen leveringsbekreftelse.

  Avtalen skal forholde seg kun til de varer som Myprotein har bekreftet gjennom en leveringsbekreftelse. Myprotein vil ikke bli pålagt å levere andre produkter som kan ha vært en del av Kjøpers ordre til levering av disse varene har blitt bekreftet i en egen bekreftelse.

  Ingen endringer i disse vilkårene skal være bindende, med mindre det blir avtalt skriftlig mellom de autoriserte Representantene for Kjøper og Myprotein.

  Myproteins ansatte eller agenter har ikke rett til å uttale seg eller komme med påstander vedrørende varene, med mindre de er bekreftet skriftlig av Myprotein. Ved inngåelse av denne avtalen bekrefter Kjøper at han ikke bygger på slike uttalelser som ikke er bekreftet, men ingenting i disse vilkårene påvirker partenes ansvar for uriktig informasjon. Råd eller anbefalinger gitt av Myprotein, dets ansatte eller representanter til Kjøperen, dets ansatte eller agenter knyttet til lagring, bruk eller forbruk av varer som ikke er bekreftet skriftlig av Myprotein, følges på Kjøpers eget ansvar, og Myprotein er derfor ikke ansvarlig for slike råd eller anbefalinger med mindre de er bekreftet.

  Trykkfeil, skrivefeil eller andre feil eller utelatelser i alt salgsmateriale, tilbud, prislister, godkjennelse av tilbud, faktura, hjemmeside, annen dokumentasjon eller informasjon utstedt av Myprotein skal være gjenstand for korreksjon uten ansvar hos Myprotein.

  Bestillinger

  Ingen betaling gjort av Kjøperen skal anses godkjent av Myprotein inntil bekreftet skriftlig av Myproteins autoriserte representant.

  Kjøper er ansvarlig ovenfor Myprotein i å sikre at bestillinger gjort av Kjøperen, er korrekt, og for å gi Myprotein all nødvendig informasjon om varene, innen god tid, for å la Myprotein oppfylle kontrakten i samsvar med vilkårene.

  Antall, kvalitet og beskrivelse av varene og eventuelle spesifikasjoner skal være som angitt på nettstedet, eller Myproteins forslag (hvis akseptert av Kjøperen) eller Kjøpers bestilling (hvis akseptert av Myprotein).

  Myprotein forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjonene for varene, som trengs for å overholde alle gjeldende lovbestemte- eller EU-krav eller, dersom varene skal leveres som i Myproteins spesifikasjon, som ikke påvirker deres kvalitet eller prestasjon.

  Ingen bestilling akseptert av Myprotein kan kanselleres av Kjøper uten skriftlig avtale fra Myprotein og på betingelse av at Kjøper skal dekke alle Myproteins tap (inkludert tapt fortjeneste), kostnader (inkludert kostnader til arbeidskraft og materialer), skader, kostnader og utgifter påført Myprotein som følge av avbestillingen.

  Pris på Varene

  Prisen på varene er Myproteins foreslåtte pris, eller, hvis ingen pris har blitt gitt (eller hvis en foreslått pris ikke lenger er gyldig), er prisen som er oppgitt i Myproteins publiserte prisliste (også publisert på nettsiden eller lignende) gyldig på datoen for bekreftelse av bestillingen. Dersom varene er levert for eksport fra Storbritannia, er det Myproteins publisert prisliste for eksport gjelder. Alle oppgitte priser er gyldig i 30 dager eller til tidligere bekreftelse av Kjøperen, etter dette kan de bli endret uten varsel til Kjøper.

  Myprotein forbeholder seg retten til, ved skriftlig meddelelse til Kjøperen når som helst før levering, å øke prisen på varene for å gjenspeile enhver økning i kostnader Myprotein ikke kontroll over (for eksempel, men ikke begrenset til, valutasvingninger , valutaregulering, endring av plikter, betydelig økning i kostnadene for arbeidskraft, materialer eller andre kostnader ved produksjon), eventuelle endringer i leveringsdatoer, antall eller spesifikasjoner for produktene etterspurt av Kjøperen, eller eventuelle forsinkelser forårsaket av eventuelle instrukser fra Kjøperen eller et mislykket forsøk av Kjøperen til å Myprotein gi tilstrekkelig informasjon eller instruksjoner.

  Med mindre annet er oppgittt i Myproteins skriftlig forslag eller i en av Myproteins prislister, og med mindre annet er skriftlig avtalt mellom Kjøper og Myprotein, er alle prisene angitt av Myprotein på en "ex works" basis, og der Myprotein går med på å levere varene på en annen måte enn ved Myproteins lokaler, skal Kjøperen være ansvarlig for å betale Myprotein kostnader for transport, emballasje og forsikring.

  Prisen er eksklusive moms, som Kjøperen er også forpliktet til å betale for å Myprotein.

  Betalingsvilkår

  Med forbehold om eventuelle spesielle vilkår som er avtalt skriftlig mellom Kjøper og Myprotein, vil Myprotein fakturere Kjøper for prisen på varene gjennom pro forma før levering av varene, eller der varene blir hentet av Kjøper før varene er gjort tilgjengelig for henting av Kjøper. Myprotein har ingen forpliktelser til å levere varene til Kjøper, eller gjøre varene tilgjengelig for henting av Kjøper inntil full betaling for varer har blitt mottatt av Myprotein.

  Kjøperen skal betale prisen for varene (uten fradrag eller motregning) før varene leveres til Kjøperen eller eventuelt gjøres tilgjengelig for henting av Kjøper, der Myprotein har rett til å kreve betaling, selv om levering ikke har funnet sted, og varene har ikke overføres til Kjøperen. Tidspunktet for betaling av prisen bør være kjernen i avtalen. Kvittering for betaling vil kun bli utstedt på forespørsel.

  Dersom Kjøperen ikke betaler innen forfallsdato, uten å begrense noen annen av Myproteins rettigheter, kan Myprotein:

  • heve kontrakten eller utsette ytterligere leveranser til Kjøperen;
  • kreve betaling fra Kjøperen for slike varer (eller andre varer under andre avtaler mellom Kjøper og Myprotein) som Myprotein finner hensiktsmessig (til tross for den påståtte tilegnelse av Kjøperen), og
  • fakturere Kjøper renter (både før og etter en eventuell dom) på ubetalt beløp, med en rate på 4 prosent per år over Barclays Bank basisrate, inntil full betaling skjer (en del av en måned blir behandlet som en hel måned for beregning av renter).

  Levering

  Levering av last skal gjøres av Kjøper ved henting av varer hos Myproteins lokaler, når som helst etter Myprotein har informert Kjøperen om at varene er klar for henting, eller hvis det er enighet om et annet sted for levering varene.

  Leveringsdatoer er omtrentlig og Myprotein skal ikke være ansvarlig for noen forsinkelse i levering av varer, uavhengig av årsak. Leveringstiden skal ikke være det vesentlige i avtalen, med mindre skriftlig avtalt med Myprotein tidligere. Varene kan leveres av Myprotein før foreslått dato, om Myprotein gir rimelig varsel til Kjøper.

  Dersom varene skal leveres i flere omganger, skal hver leveranse utgjøre en egen kontrakt og hvis Myprotein mislykkes med å levere en eller flere av varene i henhold til disse vilkår eller krav fra kunden på en eller flere forsendelser, gir ikke dette Kjøperen rett til å behandle kontrakten som forkastet .

  Hvis Myprotein ikke leverer varene (eller deler av varene) for noen annen grunn enn grunner forårsaket utenfor Myproteins rimelig kontroll eller en feil gjort av Kjøperen, og Myprotein er ansvarlig overfor Kjøperen, skal Myproteins ansvar er begrenset til overskuddet (hvis noen) av kostnadene til Kjøper (i det billigste, tilgjengelige markedet) av tilsvarende varer for å erstatte de som ikke er levert til prisen på varene.

  Dersom Kjøperen unnlater å motta varene, eller unnlater å gi Myprotein tilstrekkelig leveringsinstruksjoner til gitt tidspunkt for levering (på annen måte enn som skyldes forhold utenfor Kjøperens rimelig kontroll eller på grunn av feil gjort av Myprotein) da, uten å begrense andre av Myproteins rettighetheter, kan Myprotein:

  • oppbevare varene til faktisk leveranse og fakturere Kjøper for rimelige kostnader (inkludert forsikring) for lagringsplass, eller
  • selge varene til best mulig pris og (etter fradrag for enhver lagring og salgskostnader) la Kjøperen stå til ansvar for enhver kostnad over prisen gitt i kontrakten eller fakturere Kjøper for eventuelle underskudd under den avtalte prisen.

  Risiko og Eiendom

  Fare for skade eller tap av varene ligge hos Kjøper:

  Når det gjelder varer som skal hentes fra Myproteins lokaler, på det tidspunktet Myprotein varsler Kjøperen om at varene er tilgjengelig for henting; eller i tilfelle varene hentes på annen måte enn fra Myproteins lokaler, på leveringstidspunktet, eller dersom Kjøperen feilaktig unnlater å motta varene på det tidspunktet varene blir forsøkt levert.

  Uavhengig av levering og risiko for varene, eller enhver annen bestemmelse i disse vilkårene, skal eierskapet varene ikke passere til Kjøperen før Myprotein har mottatt full betaling av prisen på varene og alle andre varer det er enighet om at skal bli solgt av Myprotein til Kjøper, og betaling skal gjennomføres innen forfallsdato.

  Inntil eierskapet av varene går over til Kjøperen, vil Kjøper bektrakte varene som Myproteins forvalter og formynder, og skal holde varene atskilt fra Kjøperens og tredjeparters varer, og forsvarlig lagret, beskyttet, forsikret og regnes som Myproteins eiendom. Men Kjøperen kan imidlertid selge eller bruke varene i den ordinære virksomheten.

  Fram til eierskapet av varene går over til Kjøperen (og forutsatt at varene fremdeles eksisterer og ikke har blitt videresolgt), kan Myprotein til enhver tid kreve at Kjøperen leverer fra seg varene til Myprotein og, hvis Kjøperen ikke gjør dette umiddelbart, kreve adgang til alle lokaler benyttes av Kjøperen eller en tredjepart hvor varene er lagret for å hente varene.

  Kjøper har ikke rett til å pantsette eller på noen måte tilby varene som sikkerhet for gjeld, og varene skal forbli Myproteins eiendom. Hvis Kjøperen gjør dette, skal Kjøperen umiddelbart betale penger eller gjelden sin til Myprotein (uten å begrense Myproteins rettigheter eller godtgjørelser).

  Garantier og Ansvar

  Med forbehold for følgende bestemmelser garanterer Myprotein Kjøperen at alle varer som er kjøpt fra Myprotein vil, ved levering i samsvar i henhold til beskrivelsen, være av tilfredsstillende kvalitet og passe for alle de formål som varer av denne typen ofte blir brukt til, innenfor rimelighetens grenser.

  Ovennevnte garanti gis av Myprotein under disse forholdene:

  • Myprotein skal ikke ha noe ansvar for eventuelle feil forårsaket av normal slitasje, forsettlig skade, uaktsomhet, unnlatelse av å følge Myproteins instruksjonene (muntlig eller skriftlig) eller misbruk av varer uten Myproteins godkjenning;
  • Myprotein skal ikke ha noe ansvar i henhold til denne garantien (eller noen annen garanti eller betingelse) dersom den totale prisen for varene ikke er betalt ved forfall;
  • Denne garantien dekker ikke deler, materialer eller utstyr som ikke er produsert av Myprotein, der skal kjøperen bare ha rett til fordelen av en slik garanti eller garanti gitt av Myproteins produsent.

  Angående det som er ettertrykkelig angitt i disse vilkårene, unntatt når varer selges til en person som opptrer som forbruker (de "Unfair Contract Terms 'Act, 1977 (urimelige vilkår)), ekskluderes alle garantier eller betingelser antydet i de lover og regler i den grad loven tillater.

  Dersom varene blir solgt under en forbrukertransaksjon (som definert av Britiske ‘Consumer Transactions (Restrictions on Statements) Order 1976) påvirkes ikke Kjøperens lovfestede rettigheter av disse forholdene.

  Et krav fra Kjøper som er basert på en feil i kvaliteten eller varens tilstand eller deres manglende evne til å møte spesifikasjonen, skal (enten leveransen avvises av Kjøperen eller ikke) meldes til Myprotein innen sju dager fra datoen for levering eller (hvis feilen ikke var tydelig ved første øyekast eller inspeksjon) i løpet av en rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget. Dersom leveringen ikke ble nektet, og Kjøperen ikke varslet Myprotein, har Kjøper ingen rett til å avvise varene og Myprotein har da ikke ansvar for feil eller funksjonsfeil, og Kjøperen skal være ansvarlig for å betale full pris som om varene hadde blitt levert i samsvar med kontrakten.

  Hvis et gyldig krav om noen av produktene er basert på en feil i kvalitet eller varenes tilstand eller deres manglende evne til å møte spesifikasjonen, er meldt til Myprotein under disse forholdene, skal Myprotein erstatte varene (eller gitte del av varene) gratis, eller gi en refusjon til Kjøperen basert på prisen av varene (eller den forholdsmessige del av prisen), hvoretter Myprotein ikke skal ha noen ytterligere ansvar overfor Kjøperen.

  Ingenting i disse vilkårene skal utelukke eller begrense Myproteins ansvar for død eller personskade som skyldes uaktsomhet fra Myprotein eller dets ansatte, der de opptrer innenfor rammen av deres arbeid eller oppgaver under Storbritannias 'Consumer Protection Act "i 1987.

  I henhold til paragraf 8G vil Myprotein ikke være ansvarlig overfor Kjøper som følge av noen representasjon (med mindre uredelig), eller eventuelle underforståtte garantier eller betingelser, eller noen plikt til sedvanerett, eller under de uttrykte vilkårene i kontrakten, for tapt fortjeneste eller indirekte, spesielle eller følgeskader, kostnader, utgifter eller andre krav om erstatning (enten forårsaket av uaktsomhet fra Myprotein, dets ansatte, agenter eller annet) som oppstår fra eller i forbindelse med levering av varer (inkludert mulige forsinkelser hos leverandører eller unnlatelse av å levere varene i samsvar med avtalen eller i det hele tatt), eller deres bruk eller videresalg av Kjøperen, som Myproteins ansvar under eller i forbindelse med denne avtalen vil ikke overstige prisen på varene, unntatt det som er uttrykkelig angitt i disse vilkårene.

  Med forbehold for klausul 8.G., til tross for at Myprotein utfører batch testing på noen av sine produkter under "Informert Sport Programme’ for WADA-forbudte stoffer (som ikke partitester alle sine produkter), skal ikke Myprotein under noen omstendigheter være ansvarlig overfor Kjøperen (eller noen av dets ansatte eller agenter) for noen kostnader, skader, krav, reelle eller påståtte, direkte eller indirekte tap eller følgeskader pådratt av Kjøperen, inkludert men ikke begrenset til, tapt fortjeneste, forventet fortjeneste, sparing, business eller mulighet eller tapt publisitet eller tap av omdømme eller mulighet til å forbedre omdømmet eller annen form for økonomisk tap som følge av at Kjøperen eller noen av dets ansatte eller agenter eller andre tredjeparter som leverer varer til Kjøper, som følge av tilstedeværelsen av forbudte stoffer.

  Myprotein skal ikke være ansvarlig overfor Kjøperen eller anses å ha brutt kontrakten på grunn av forsinkelse eller mislykket utførelse av Myproteins forpliktelser i forhold til varene, dersom forsinkelsen eller feilen skyldes forhold utenfor Myproteins rimelig kontroll. Uten å begrense det foregående, skal følgende betraktes som årsaker utenfor rimelig kontroll Myprotein:

  • Handling av Gud, eksplosjon, flom, storm, brann eller ulykke;
  • krig eller krigstrusler, sabotasje, opprør, sivil ulydighet eller rekvisisjon;
  • lover, restriksjoner, forskrifter, bi-lover, forbud eller andre tiltak gjort av statlige, parlamentariske eller lokale myndigheter;
  • import eller eksport-forskrifter eller handelsforbud;
  • streik, lockout eller andre tiltak eller handelstvister (enten det involverer Myproteins ansatte eller de av en tredjepart, eller ikke);
  • vanskeligheter med å få råvarer, arbeidskraft, drivstoff, reservedeler og utstyr; strømbrudd eller sammenbrudd i maskiner.

  Kjøpers Insolvens

  Denne paragraf 9 gjelder hvis:

  • Kjøperen lager en avtale eller frivillig ordning med sine kreditorer, eller (som en person eller firma) går konkurs, eller (som selskap) går konkurs eller i likvidasjon (annet enn i forbindelse med en fusjon eller rekonstruksjon), eller hvis en moratorium trer i kraft for Kjøperen (som den britiske 'konkursloven' 1986), eller
  • Hvis en pantsetter tar besittelse, eller en bobestyrer er oppnevnt, av Kjøperens eiendom eller eiendeler, eller
  • Dersom Kjøper opphører, eller truer med å slutte, å drive virksomhet, eller
  • Hvis Myprotein oppfatter at noen av hendelsene som er nevnt ovenfor er i ferd med å skje og varsler Kjøperen om dette.

  Hvis denne klausulen gjelder, uten å begrense noen av Myproteins rettigheter, da kan Myprotein heve kontrakten eller utsette ytterligere leveranser under kontrakter uten erstatningsansvar overfor Kjøperen og, hvis varene har blitt levert, men ikke betalt for, beløpet skal betales umiddelbart, til tross for tidligere avtale eller ordning for det motsatte.

  Eksportvilkår

  Med mindre annet er bestemt, skal ethvert uttrykk eller uttrykk som er definert i eller gitt en spesiell betydning av bestemmelsene i "Incoterms", ha samme betydning i disse vilkårene, men hvis det er konflikt mellom bestemmelsene i "Incoterms" og disse vilkårene, gjelder sistnevnte.

  Dersom varene er levert for eksport fra Storbritannia, skal bestemmelsene i dette punkt 10 (med forbehold om eventuelle spesielle vilkår avtalt skriftlig mellom Kjøper og Myprotein) anvendes uansett enhver annen bestemmelse gitt i disse vilkårene.

  Kjøperen vil være ansvarlig for å overholde alle lover og forskrifter som regulerer innførsel av varer i mottakerlandet og betaling av eventuell toll og moms.

  Med mindre annet er avtalt skriftlig mellom Kjøper og Myprotein, skal varene skal leveres på ex-works basis og Myprotein har ingen plikt til å varsle under § 32 (3), av "the Sale of Goods Act 1979".

  Kjøperen vil være ansvarlig for å arrangere for testing og inspeksjon av varene ved Myproteins lokaler før levering. Myprotein har ikke ansvar for eventuelle krav knyttet til svikt av varene som er synlig ved inspeksjon, som oppstår etter levering eller skade under transport.

  Med mindre annet kreves av Myprotein, skal all betaling av gjeld til Myprotein gjøres av ugjenkallelig remburs, i en form akseptabel for Myprotein, og åpnes av Kjøperen i favør av Myprotein og bekreftet av en bank i Storbritannia, akseptert av Myprotein innen 14 dager etter inngåelsen av kontrakten.

  Generelt

  Et varsel som kreves eller tillates å bli gitt av begge parter under disse vilkårene, skal være skriftlig adressert til den andre parten av sitt forretningskontor, hovedvirksomhet eller en annen adresse som kan være relevant på det aktuelle tidspunktet. Et slikt varsel har blitt varslet i henhold til denne bestemmelsen, til den parten som sendte varselet.

  Ingen avkall på avtalen av Myprotein, for brudd begått Kjøper, skal anses som en fraskrivelse av enhvert etterfølgende brudd på samme kontrakt eller andre bestemmelser.

  Hvis noen bestemmelse i denne avtalen blir avgjort ugyldig av en domstol eller annen kompetent myndighet, i sin helhet eller delvis, blir ikke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene i denne avtalen, eller resten av bestemmelsen i spørsmålet berørt.

  Kontrakten skal reguleres av lovene i England, og Kjøperen godtar å forholde seg til den eksklusive jurisdiksjonen til den engelske domstolen.